Úsek výstavby

Kontakty:

Pracovníci:

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. – vedoucí stavebního úřadu, dveře č. 13, tel.: 511 189 017,
e-mail: kovarova@vinohrady.brno.cz

Ing. Jiřina Dražková– referentka stavebního úřadu; dveře č. 6, tel. 511 189 010,
e-mail: drazkova@vinohrady.brno.cz 

Agenda

 • rozhoduje o umístění, povolení, odstranění a užívání staveb, terénních úprav a zařízení, jako obecný stavební úřad dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)
 • provádí kontrolní prohlídky staveb, vede sankční řízení
 • vydává souhlas speciálním stavebním úřadům k vydání jejich povolení a ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí,
 • vykonává činnosti vodoprávního a speciálního stavebního úřadu I. stupně u vodních děl dle Statutu města Brna (vodoprávní agendu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění) 

Právní předpisy 

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Odvolací orgán

Proti rozhodnutí (usnesení) může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným u Úřadu městské části města Brna, Brno - Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno.

 

Odvolací lhůta

Lhůta pro odvolání činí 15 dnů od doručení.
 

Formuláře

Dle § 196 stavebního zákona, ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů.