Úsek kultury

Kontakty:

Pracovníci: 

Bc. Věra Střelcová, referentka sociálních věcí a kultury, tel. 511 189 014,
e-mail: strelcova@vinohrady.brno.cz

Agenda

1. Vítání občánků

Městská část Brno-Vinohrady pořádá zpravidla 1 x za čtvrt roku akci vítání občánků. Vítání je pořádáno pro děti s trvalým bydlištěm v naší městské části a probíhá v zasedací místnosti objektu Velkopavlovická 25, vchod zvenku společný se vchodem do cukrárny. Akce se koná v sobotních dopoledních hodinách.
Na vítání občánků jsou dítě a jeho rodina pozváni na základě projevení zájmu ze strany zákonných zástupců dítěte (o nově narozených dětech se kvůli GDPR jinak nedozvíme). Zájem lze projevit osobně (na ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, III. patro, Bc. Věra Střelcová), telefonicky (511 189 014) či e-mailem strelcova@vinohrady.brno.cz.

Rodiče dítěte jsou pak zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání. Pokud jim termín nevyhovuje, je možné (po dohodě) zúčastnit se akce v dalším termínu.

2. Blahopřání jubilantům

Městská část Brno – Vinohrady blahopřeje seniorům s trvalým pobytem v městské části Brno-Vinohrady, kteří dovrší 70, 75, 80, 85, 90 let a dále již každoročně své významné životní jubileum. 
Jedná se o osobní návštěvu jubilanta p. starostou a pracovnicí Úřadu městské části Brno-Vinohrady (s malým dárkovým balíčkem), a to na základě předem projeveného zájmu ze strany jubilanta. Zájem lze projevit osobně (na ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno, Odbor sociálních věcí, školství a kultury, III. patro, Bc. Věra Střelcová), telefonicky (511 189 014) či e-mailem strelcova@vinohrady.brno.cz. Gratulace probíhá vždy po domluvě s gratulantem nebo jeho příbuznými.

3. Spolupráce s Kulturním, vzdělávacím a informačním centrem (KVIC)

Městská část Brno-Vinohrady plní funkce zřizovatele příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací a informační centrum (KVIC), se sídlem na ul. Mutěnická 21, Brno.
Hlavním posláním KVIC je rozvíjet zájmovou, vzdělávací a společenskou aktivitu občanů naší městské části, uspokojovat jejich nároky na kulturní vyžití a účelné využívání volného času na odpovídající úrovni. 
Více informací na webových stránkách www.kvicvinohradybrno.cz