Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Pracovníci:

OSPOD
Bc. Kateřina Mrkvová, DiS.vedoucí odboru, referentka úseku sociálně - právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 6, tel.: 511 189 019
e-mail: mrkvova@vinohrady.brno.cz

Mgr. Aneta Mácová
referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, zástupkyně vedoucího odboru, III. patro, dveře č. 3, tel.: 511 189 007
e-mail: macova@vinohrady.brno.cz

Mgr. et Bc. Jana Bartáková, DiS.,  kurátor pro děti a mládež, referentka úseku sociálně-právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 7, tel.: 511 189 024
e-mail: bartakova@vinohrady.brno.cz

ŠKOLSTVÍ
Miroslava Jojová, referentka úseku školství, III. patro, dveře č. 1, tel.: 511 189 029
e-mail: jojova@vinohrady.brno.cz

OSOBY OMEZENÉ VE SVÉPRÁVNOSTI, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU
Bc. Věra Střelcová, referentka úseku sociální péče, zástupkyně vedoucí odboru,III. patro, dveře č. 4, tel.: 511 189 014
e-mail: strelcova@vinohrady.brno.cz

PŘESTUPKY
Mgr. Martina Rosenbergrová, DiS. – přestupky, 3. patro, tel.: 511 189 006

e-mail: rosenbergrova@vinohrady.brno.cz

Ing. Bohuslav Osvald. – přestupky, 3. patro, tel.: 511 189 006
e-mail: osvald@vinohrady.brno.cz

Odbor sociálních věcí, školství a kultury vykonává řadu různorodých agend zejména v sociální oblastí, a to:
Úsek sociálně-právní ochrany dětí a s ním spojené správní, preventivní a poradenské činnosti.

Na úseku sociálních věcí pak odbor ustanovuje zvláštního příjemce důchodu, poskytuje základní i odborné sociální poradenství a dle ustanovení § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Na úseku zastupování pak odbor zajišťuje funkci MČ jako veřejného opatrovníka pro osoby soudem omezené ve svéprávnosti.

Na úseku financí a veřejnosprávní kontroly administrativně zajišťuje dotace z rozpočtu MČ Brno-Vinohrady v sociálně-zdravotní a kulturní oblasti.

Na úseku školství odbor plní činnosti zřizovatele školských příspěvkových organizací, spolupracuje s nimi a koordinuje jejich činnosti. Administruje veřejné zakázky na investiční akce na veřejných školských a kulturních budovách.

Na úseku kultury pak odbor zajišťuje agendy vítání občánků, blahopřání jubilantům a spolupráce s KVIC

Zabezpečuje zřizovatelské funkce mezi zřizovatelem (městskou částí) a příspěvkovými organizacemi (MŠ, ZŠ, KVIC).

V přenesené působnosti rozhoduje dále v I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů v souladu se Statutem města Brna a organizačním řádem MČ Brno – Vinohrady
 
Na úseku zdravotnictví zajišťuje sociální pohřby osob v případech, kdy k úmrtí došlo na území městské části a není zde jiná osoba, která by vypravila pohřeb. Připravuje podklady pro vymáhání nákladů spojených se zajištěním sociálního pohřbu a dále provádí kontroly dodržování povinností stanovených v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a řeší v 1. stupni správního řízení správní delikty dle tohoto zákona.