Úsek silničního hospodářství a dopravy

Kontakty:

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru finančního a majetkového, dveře č. 5, 
tel.: 511 189 009, e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Bc. David Směšný – silniční hospodářství, doprava a speciální stavební úřad,
dveře č. 4, tel.: 511 189 008, e-mail: smesny@vinohrady.brno.cz

Agenda

 • připravuje podklady pro vyjádření městské části ke koncepčním záměrům pro všechny druhy dopravy a ke spolupráci na koncepci rozvoje v oblasti dopravy na území městské části
 • připravuje podklady pro vyjádření městské části k ročnímu plánu oprav a údržby místních komunikací, zajišťuje realizaci oprav, údržby a investičních akcí na místních komunikací v rozsahu, dohodnutém s městem
 • zabezpečuje čištění všech vozovek komunikací, zabezpečuje zimní údržbu vozovek místních komunikací mimo základní komunikační systém (ZKS)
 • zabezpečuje čištění a zimní údržbu na chodnících a ostatních dopravních plochách, pokud není čištění a zimní údržba povinností jiného vlastníka (správce)
 • připravuje podklady pro vyjádření městské části k organizaci individuální dopravy a pravidelné hromadné osobní dopravy na území městské části a k navrhovaným změnám v dopravě
 • připravuje podklady pro udělení souhlasu městské části za vlastníka místní komunikace k žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace v případě souběhu dvou a více žádostí a v případě zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením - držitele průkazů ZTP a ZTP/P
 • připravuje podklady pro udělení souhlasu městské části, na základě žádosti, na dočasnou nebo trvalou individuální výjimku pro vozidla ke vjezdu do nízkoemisní zóny, pokud byla tato zóna stanovena obecně závaznou vyhláškou města Brna
 • zabezpečuje vydávání a evidenci parkovacích dokladů pro rezidenty v lokalitách na území městské části
 
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo ZKS) 
 • vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo ZKS) 
 • vykonává státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v městské části (mimo ZKS) 

Právní předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., k provedení zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění
 • zákon  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací ve znění nařízení č. 29/2005
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací ve znění vyhlášky č. 12/2014
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, v platném znění

Formuláře

Žádost o vydání stavebního povolení
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění inženýrských sítí v komunikaci
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – vyhrazené parkovací stání (placené)
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – vyhrazené parkovací stání pro osoby tělesně postižené
Žádost o povolení uzavírky komunikace
Žádost o povolení připojení
Žádost o zpracování výkresové dokumentace VPS pro ZTP - formulář​