Úsek životního prostředí, péče o vzhled obce

Kontakty:

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru finančního a majetkového, dveře č. 5, 
tel.: 511 189 009, e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Ing. Iva Auerová - životní prostředí, veřejná zeleň, dětská hřiště,  dveře č. 4,
tel. 511 189 016, e-mail: auerova@vinohrady.brno.cz


Agenda

 • připravuje podklady pro tvorbu a realizaci koncepce péče o životní prostředí v městské části
 • připravuje podklady k vyjádření městské části ke koncepci odpadového hospodářství města
 • koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů v městské části
 • připravuje podklady pro vydání závazných stanovisek k investičním a ostatním záměrům místního významu
 • zajišťuje správu ploch zeleně veřejné a omezeně přístupné na území městské části 
 • zajišťuje údržbu volných neudržovaných ploch na území městské části
 • připravuje podklady pro vydání souhlasu k asanaci dřevin a zabezpečuje jejich asanaci 
 • ve spolupráci s městskou policií zajišťuje dohled nad prováděním údržby ploch zeleně všech vlastníků pozemků na území městské části vede a aktualizuje evidenci ploch veřejné a omezeně přístupné zeleně na území městské části a poskytují tyto údaje pro celoměstskou evidenci vedenou městem
 • provozuje výběhy pro psy
 • připravuje podklady pro vyjádření městské části k posuzování vlivů na životní prostředí 
 • zajišťuje deratizaci na území městské části u prostorů nemovitostí v majetku města a na veřejných prostranstvích
 • zajišťuje likvidaci černých skládek
 • zajišťuje realizaci oprav, údržby a investičních akcí souvisejících se vzhledem obce
 • povoluje vstupy do zeleně při provádění stavebních prací a uzavírá dohody o kauci
 • zajišťuje provoz dětských hřišť
 • kontroluje využívání zavedeného systému pro nakládání s komunálním odpadem a kontroluje, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem
 • kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem
 • vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin při výskytu nákazy dřevin epidemickými chorobami
 • vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě dřevin
 • vykonává dozor v ochraně památných stromů a jejich ochranných pásem před škodlivými vlivy z okolí a dozor v registrovaných významných krajinných prvcích
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách na území městské části
 • zajišťuje odborné vyjádření orgánů veterinární správy
 • provádí „zvláštní opatření“ na návrh krajské veterinární správy
 • projednává všechny podněty podané krajskou veterinární správou
 • vyjadřuje se ve stavebním řízení u drobných staveb z hlediska ochrany životního prostředí

Právní předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
 • zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
 • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
 • vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001 Statut města Brna v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálu v městě Brně v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 4/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vznikajícího na území města Brně v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v platném znění

Informace

Informace o kvalitě ovzduší ve městě Brně

Formuláře

Žádost o povolení ke kácení dřevin 
Žádost o vstup do ploch zeleně