Úsek majetkový

Kontakty:

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru finančního a majetkového, dveře č. 5, 
tel.: 511 189 009, e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Bc. Kateřina Švábenská – dispozice s majetkem, dveře č. 8, tel. 511 189 012, 
e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz

Bc. David Směšný  – přidělování evidenčních čísel, dveře č. 4, tel.: 511 189 008, 
e-mail: smesny@vinohrady.brno.cz

Agenda

  • vede evidenci majetku města, svěřeného městské části v působnosti odboru a zajišťuje správu tohoto majetku
  • předkládá ke schválení návrhy na dispozici se svěřeným majetkem – nájem, pacht 
  • připravuje návrhy na přijetí stanoviska k návrhům na dispozici s majetkem města – prodej, koupě, věcné břemeno, služebnost
  • připravuje stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení   
  • předkládá návrhy na svěření majetku  
  • vede evidenci chat a rekreačních objektů a přiděluje těmto objektům čísla evidenční

Právní předpisy

  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • vyhláška č. 326/2000 Sb. o označování ulic a budov v platném znění
  • obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001 Statut města Brna v platném znění

Formuláře

Žádost o přidělení/zrušení čísla evidenčního