Úsek finanční

Kontakty:

Ing. Květoslav Pekárek – vedoucí odboru finančního a majetkového, správa rozpočtu, dveře č. 5, tel.: 511 189 009, e-mail: pekarek@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Bc. Jana Malá– účetní hlavní činnosti,  dveře č. 7, tel. 511 189 011,                      
e-mail: mala@vinohrady.brno.cz

Bc. Marcela Antálková – účetní hospodářské činnosti (bytové hospodářství), 
dveře č. 7, tel. 511 189 011, e-mail: antalkova@vinohrady.brno.cz

Bc. Kateřina Švábenská – tomboly, veřejné sbírky, cenová kontrola, majetek, poplatky, zemědělství; dveře č. 8, tel. 511 189 012, e-mail: svabenska@vinohrady.brno.cz

 

Agenda

 • sestavuje a předkládá ke schválení rozpočtový výhled městské části
 • sestavuje a předkládá ke schválení rozpočet městské části v souladu s rozpočtem města
 • provádí rozpis schváleného rozpočtu městské části
 • zpracovává a předkládá ke schválení závěrečný účet městské části včetně vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, rozpočtu města, rozpočtům obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
 • koordinuje předávání podkladů pro přezkoumání hospodaření
 • navrhuje a předkládá ke schválení rozpočtová opatření, provádí změny rozpisu rozpočtu, vede evidenci schválených a provedených změn
 • vede účetnictví městské části vč. účetnictví hospodářské činnosti – bytové hospodářství a předává účetní výkazy pro účely zpracování účetnictví města
 • sestavuje a předkládá ke schválení účetní závěrku městské části
 • navrhuje zřízení účelových fondů, jejich statutů a zabezpečuje hospodaření s nimi
 • zajišťuje součinnost pracovníků úseku finančního a ostatních pracovníků městské části v oblasti působnosti činnosti odboru finančního
 • přijímá ohlášení o konání tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100.000 Kč
 • provádí cenovou kontrolu mimo cenové kontroly v taxislužbě
 • zajišťuje zapečetění a otevírání pokladniček při konání veřejné sbírky

Právní předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
 • zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění
 • zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění
 • vyhláška č. 416/2004 Sb. k provedení zákona o finanční kontrole v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
 • vyhláška č. 410/2009 Sb. k provedení zákona o účetnictví v platném znění
 • vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění
 • vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách v platném znění
 • zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění
 • zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 12/2017 o regulaci provozu hazardních her, v platném znění
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 17/2019  o místních poplatcích
 • obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001 Statut města Brna v platném znění