Ověřování (vidimace a legalizace), CZECH POINT

Kontakty:

JUDr. Eva Goláňová – vedoucí odboru, dveře č. 1, tel.: 511 189 003
e-mail: golanova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci:

Ověřování:

Monika Hankeová - dveře č. 11, tel: 511 189 015
e-mail: hankeova@vinohrady.brno.cz

Bc.  Jaroslava Vorálová– dveře č. 9, tel.: 511 189 031
e-mail: voralova@vinohrady.brno.cz

VIDAMACE A LEGALIZACE

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení pobytu pro cizince, aj.).
Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny, tj. prvopisu, již ověřené vidimované listiny, stejnopisu nebo kopie pořízené ze spisu.
Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí, písemná forma žádosti není nutná.
Ze závažných důvodů může příslušný úřad provést legalizaci, vidimaci mimo úřední místnost úřadu. Závažným důvodem je zejména zdravotní stav občana, který mu neumožňuje dostavit se osobně na příslušný úřad, nebo situace, kdy je občan umístěn ve zdravotnickém zařízení jako např. nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných apod. Jak v takovém případě postupovat?

 1. Telefonicky se obrátit na příslušný úřad městské části ve městě Brně, na jehož území má občan bydliště nebo se nachází příslušné zdravotnické zařízení, ve kterém je krátkodobě nebo dlouhodobě umístěn.
 2. V případě, že příslušná městská část není schopna zajistit ověření mimo svůj úřad, telefonicky kontaktovat Magistrát města Brna. Úředník na základě telefonické žádosti posoudí, zda se opravdu jedná o závažné důvody a domluví se s občanem na termínu a času provedení úkonu. K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti a listina, na které bude podpis ověřen. K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis, již ověřená vidimovaná listina, dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu) a kopie nebo opis této listiny.

Poplatky:

Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 50,- Kč v hotovosti.

Vidimace - za každou i započatou stranu listiny formátu A4 je vybírán správní poplatek 50,-Kč v hotovosti.

Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy:

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8:00 – 11:00 11:30 – 17:00

CZECH POINT:

Monika Hankeová - dveře č. 11, tel: 511 189 015
e-mail: hankeova@vinohrady.brno.cz

Petra Vrabcová – dveře č. 1, tel.: 511 189 001
e-mail: vrabcova@vinohrady.brno.cz

Michaela Drgelová - dveře č. 2, tel.: 511 189 005, 
e-mail: drgelova@vinohrady.brno.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8:00 – 11:15 11:45 – 17:00Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na pracovišti Czech POINT 
ÚMČ Brno - Vinohrady, kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT, vydává na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonům, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. 
Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina je veřejnou listinou. To znamená, že se jedná o listinu sepsanou ÚMČ Brno - Vinohrady, o níž se má za to, že vše, co je v ní uvedeno a ověřeno ověřovací doložkou, je pravdivé, pokud není prokázán opak.

ÚMČ Brno – Vinohrady vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejných či neveřejných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpisy z rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část)
 • Výpisy z obchodního rejstříku
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy z bodového hodnocení řidiče
 • Výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpisy z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpisy z insolvenčního rejstříku

Dále je možno žádat o:

 • zřízení datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nový
 • autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu

Další agendy v rámci ISDS:

 • žádost, aby datová schránka plnila/ neplnila funkci OVM
 • povolení/ zrušení povolení  PO/PFO/FO oddávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Agenda Základních registrů:

 • výpis  údajů z registru obyvatel
 • výpis údajů z registru osob
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • výpis o využití údajů z registru osob
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • žádost o změnu údajů v registru osob
 • žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Insolvenčního rejstříku a agendy Základních registrů jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,- Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).

Právní předpisy:

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon);
 • zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu);
 • vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky;
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.