Úsek sociálních věcí

Kontakty:

Bc. Kateřina Mrkvová, DiS. – vedoucí odboru, referentka úseku sociálně- právní ochrany dětí, III. patro, dveře č. 6, tel.: 511 189 019
e-mail: mrkvova@vinohrady.brno.cz

Pracovníci: 

Bc. Věra Střelcová, referentka sociálních věcí a kultury, tel. 511 189 014,
e-mail: strelcova@vinohrady.brno.cz

Agenda

1. Osoby omezené ve svéprávnosti

 • základní sociální poradenství v této problematice,
 • na základě vyžádání soudu provedení sociálního šetření za účelem nalezení možné osoby vhodné k ustanovení do funkce opatrovníka pro osoby s omezenou svéprávností,
 • dle pověření soudu výkon kolizního opatrovnictví u občanů městské části, kteří mají omezenu svéprávnost a vzhledem k této situaci dochází ke střetu zájmů mezi opatrovníkem a opatrovancem,
 • na základě vyžádání soudu provedení sociálního šetření za účelem dohledu nad výkonem funkce opatrovníka,
 • výkon funkce veřejného opatrovníka.
Právní předpisy
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Veřejný opatrovník

je ustanoven na základě usnesení soudu s pravomocemi, jejichž rozsah je jednoznačně vymezen  soudem a s přihlédnutím k individuálním potřebám každého klienta. Veřejným opatrovníkem je vždy obec (orgán místní správy), kde má opatrovanec bydliště, tzn. v našem případě Statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno - Vinohrady. Veřejný opatrovník je ustanoven osobě, u které nebyla nalezena žádná jiná osoba (ať už z rodiny či z okolí), která by mohla anebo byla ochotna funkci opatrovníka vykonávat.
Každoročně je podávána soudu podrobná zpráva o situaci opatrovance, zejména vyúčtování správy jeho jmění.
 
Nový občanský zákoník platný od ledna 2014 klade důraz zejména na větší akcentaci osobnosti a podporu svobody jednání člověka. Zakotveny jsou nové možnosti založené na modelu podpory:
§ 38 a násl. - předběžné prohlášení: člověk má, v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, možnost projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem anebo určitou osobou, nebo aby určitá osoba se stala jeho opatrovníkem
§ 45 a násl. - nápomoc při rozhodování: poskytuje  se na základě smlouvy schválené soudem. Smyslem této smlouvy je poskytnout podporu člověku, kterému jeho zdravotní stav působí potíže při rozhodování, aby mohla být zachována plně jeho svéprávnost. Podpůrce se zavazuje, že bude se souhlasem podporovaného přítomen při jeho právních jednáních, zajistí mu potřebné údaje a rady. Základem je pomoc při porozumění situaci, okolnostem, zmapování možných řešení a pomoc při rozhodování
§ 49 a násl. - zastoupení členem domácnosti (po schválení soudem): v tomto případě zákon jasně vymezuje okruh osob, které jsou oprávněné zastupovat dospělého člověka. Zastoupení se vztahuje jen na obvyklé záležitosti
§ 55 a násl. - omezení svéprávnosti (může jen soud): lze jen tehdy, hrozí-li člověku jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější anebo méně omezující opatření.
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.
 
Smyslem opatrovnictví je ochrana zájmů a naplňování práv opatrovance. Aby mohla být tato úloha řádně plněna, musí být s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu udržován pravidelný kontakt a projevován zájem. Při zastupování musí opatrovník vycházet z názorů a přání opatrovance.

2. Zvláštní příjemce důchodu

 • zajišťuje základní sociální poradenství v této problematice
 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodu a dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce důchodu plní ustanovené povinnosti
Právní předpisy
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č.500/2004 Sb., správní řád; vše v platném znění pozdějších předpisů
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu. Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt) v městské části Brno-Vinohrady.
Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu (dle ust. § 11, odst. 1, písm. d) správního řádu.
K žádosti je třeba předložit občanský průkaz žadatele, doložit vyjádření ošetřujícího  lékaře o stávajícím zdravotním stavu oprávněného a jeho neschopnosti přebírat důchod, poslední důchodový výměr oprávněného a písemný souhlas oprávněného v případě, že se může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu k ustanovení zvláštního příjemce vyjádřit.
Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) správního řádu, ustanoví správní orgán pro správní řízení opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě (důchodci) opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.
Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, dohlíží obecní úřad, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení plní ustanovené povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného zvláštního příjemce.
Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.

Formulář: Podnet-na-zahajeni-rizeni-o-ustanoveni-prijemce-davky-duchodoveho-pojisteni

3. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné občany

Městská část města Brna, Brno - Vinohrady se v rámci výkonu této agendy vyjadřuje k žádostem občanů s trvalým pobytem v naší městské části o byt v domech zvláštního určení - byt v domech s pečovatelskou službou, byt bezbariérový.

Byty v domech zvláštního určení

Jsou určeny pro občany, kteří jsou příjemci starobního důchodu a pro občany, kteří jsou příjemci invalidního důchodu, starší 60 let, jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a umožňuje jim vést samostatný život ve vhodných podmínkách.
Seznam žadatelů o byt zvláštního určení vede bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3. Do seznamu bude zapsán žadatel, který splňuje tyto podmínky:

 • je zletilý
 • je občanem ČR
 • žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou, nebo je nájemcem bytu, který je pro něj vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nevyhovující, nebo nabídne uvolnění stávajícího obecního bytu
 • neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení, ve stávajícím bytě hrubě neporušuje podmínky nájemní smlouvy
 • řešení doporučí vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele sociální odbor městské části
 • pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců

V naší městské části se nacházejí domy s pečovatelskou službou (dále DPS) na ul. Pálavské nám. 1, 2 a Bzenecká 19, 21. Bezbariérové byty pak v domě zvláštního určení na ul. Mikulovská 9. Do seznamu žadatelů o bezbariérový byt nemůže být zařazen žadatel, jehož zdravotní stav neodůvodňuje bydlení v bezbar. bytě – nemá pohybové či zrakové postižení
Žádost se podává na formuláři bytového odboru MMB. Tento formulář lze vyzvednout i na Odboru soc. věcí, školství a kultury naší městské části Brno-Vinohrady. Sociální pracovnice po dohodě s žadatelem provede šetření v jeho stávajícím bytě a k žádosti se písemně vyjádří. Poté si žadatel žádost doručí (případně bude postoupena) na Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, kde bude zařazena do seznamu žadatelů.

4. Sociální pohřby
 • zajišťování administrativy sociálních pohřbů
Právní předpisy
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Sociální pohřeb

Nesjedná-li pohřeb ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba, zajistí pohřeb obec, na jejímž území k úmrtí došlo.
Žádost o vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji v naší městské část zařízení poskytující sociální služby (Domov pro seniory), případně jiné fyzické nebo právnické osoby.
Obec následovně provede ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu, tzn. svoz těla a objednávku samotného pohřbu, včetně uložení urny po dobu jednoho roku.
Urna je uložena v krematoriu a po uplynutí jednoho roku je popel zesnulého rozptýlen na rozptylové loučce.

Sociálního pohřbu se nelze zúčastnit, probíhá jako pohřeb bez obřadu. V případě, že pozůstalí nebo jiné blízké osoby projeví zájem o urnu, je nutné uhradit výdaje spojené s vypravením sociálního pohřbu.