Senior klub – ohlédnutí zpět (1992 – 2012)

Senior klub na sídlišti Brno - Vinohrady byl založen 2. února 1992 a připomíná si proto s oprávněnou hrdostí dvacetiletí své činnosti. U jeho zrodu byli a mezi rodiče – zakladatele tudíž patří tehdejší ředitel KVIC CLUBu pan Jiří Šesták a paní Radoslava Nezhybová, Anna Krásová, Anežka Rybníčková, Drahomíra Žáková, pan Ladislav Wohlgemuth a vedoucí pracovnice sociálního odboru ÚMČ paní Anna Nováková.

První vedoucí Senior klubu se stala paní Nezhybová a první akcí pro seniory byla vycházka do Líšně a tamního zámečku 8. února 1992.

V květnu 1993 byl schválen klubový znak – čtyřlístek. V srpnu téhož roku se klub stěhoval do vlastní místnosti v Domě pečovatelské služby Bzenecká 19, v níž sídlí dodnes. 

V roce 1993 se ujal vedení klubu Ing. Hiekl a v listopadu 1994 převzali jeho vedení manželé Miroslava a Ing. Jindřich Moudří, kteří věnovali činnosti klubu mnoho času a značné úsilí, což se projevilo i ve vzrůstajícím počtu docházejících členů klubu. Zasloužili se mj. i o rozšíření a dovybavení klubových místností. 

Z vedení klubu odstoupili ze zdravotních důvodů po více než deseti letech – od srpna 2004 převzala pomyslné žezlo či štafetu paní Eliška Čtvrtečková. V průběhu let 2010-11 se vzhledem k její nemoci do vedení klubu začal zapojovat Ing. Luděk Hodboď a po jejím úmrtí v červnu 2011 se stal jeho novým vedoucím.

S historií Senior klubu se pojí i svým způsobem kuriozita – hned od samého počátku existence jsou všechny jeho akce dokumentovány písemně i fotograficky v ročních kronikách, takže by v nich bylo možno dohledat i nemálo zajímavých informací o událostech posledního dvacetiletí na Vinohradech. Na prvních zápisech do kronik se střídavě podíleli zejména jednotliví členové klubu, zejména R.Nezhybová a L.Wohlgemuth, od roku 1994 to pak byl Ing. Moudrý a od roku 2004 je kronikářkou paní Eva Plíhalová. Pro představu – pro kronikáře to znamená zúčastnit se každé klubové akce, udělat zápis o přednášejícím i o obsahu a průběhu akce a dodatečně ho doplnit fotografiemi, vytisknout a založit do pořadače …

Zájemci o činnost klubu (členské legitimace se nevydávají, členské příspěvky se nevybírají, zapojení je dobrovolné) mohou navštívit klubové akce každé úterý a čtvrtek, zpravidla v době 14.30 – 16.00. Program akcí je zveřejňován ve vinohradském měsíčníku INFORM a je relativně bohatý – zahrnuje především vystoupení dobrovolných lektorů a odborníků s přednáškami z různých oblastí (historie, hudba, významné osobnosti a jejich dílo a přínos státu i světu, život v přírodě, zajímavosti z jiných zemí a světadílů, péče o vlastní zdraví a bezpečnost seniorů atd. atd.). 

Členové klubu nejsou jen pasivními účastníky přednášek, ale organizují i vlastní klubové akce s programem – mezi ně patří např. masopustní veselí, Mikulášské a předvánoční posezení, připomenutí Dne seniorů, Mezinárodního dne žen atd. Na programu se podílejí jak ochotničtí herci klubu pod režijním vedením pana Zdeňka Sedláře, tak i naši hosté, mezi něž patří především děti ze školní družiny při ZŠ Mutěnická, ale stále častěji i „Líšňáci“ se svým zpěvem a „poudáním“.
Mezi vlastní aktivity patří i pravidelné pondělní cvičení, probíhající od počátku roku 2010 pod patronací a s podporou vedení KVIC ve Společenském sále v OC-2 každé pondělí od 14.h, u jehož zrodu byli Eliška Čtvrtečková, ředitel KVIC Ing. Libor Štursa a jako cvičitel Ing. Milan Siklenka.
Pravidelnou akcí je i blahopřání seniorům, majících v daném měsíci významné životní jubileum, organizované v součinnosti se sociálním odborem ÚMČ – o jeho pohodovém obsahu i průběhu, spojeném se zpěvem lidových písní i občerstvením, mohou vyprávět už stovky obyvatel sídliště, kteří při této příležitosti byli pozváni a navštívili klubové prostory … Na vytváření pohody se podílela a podílí řada aktivních členů, mezi něž patří harmonikáři, zejména Václav Chromeček, Milan Vaňura a v současné době Martin Dobčák, zpěvák a hráč na klávesový nástroj Zdeněk Sedlář, hráč na vozembouch Stanislav Třasák, kuchařinky, zajišťující občerstvení při klubových akcích pod vedením paní Elišky Vackové atd. – bohužel nelze jmenovitě uvést všechny obětavé členky klubu, tvořících tým jeho vedení a lze jim jenom touto cestou poděkovat …

Činnost klubu by byla nemyslitelná bez materiální a finanční podpory ze strany ÚMČ Brno Vinohrady, díky níž se mohou zájemci z řad seniorů zúčastnit mj. i klubových zájezdů, např. do přírodního prostředí turistické základny Jižní Portál, do arboreta v Boskovicích nebo i za hranice – k družebním návštěvám Senior klubu v Bratislavě-Vajnorech, s nímž byly navázány pravidelné styky už v roce 2004. Zásluhu na této podpoře mají i všichni dosavadní starostové městské části – Ing. Milan Černocký, PhDr. Ilona Sokolová a současný PhDr. Jiří Čejka.

Spolupráce s ÚMČ a jeho podpory si členové Senior klubu skutečně váží a proto se aktivně zúčastňují i akcí, organizovaných ÚMČ a KVICem na sídlišti. Snaží se tak být aktivními účastníky a spolutvůrci společenského života na sídlišti, ne jenom jeho obyvateli. Ze stejných důvodů jsou prostory Senior klubu přístupné všem zájemcům o klubovou činnost a akce. Věříme proto, že si mezi nás budou nacházet cestu i další senioři a seniorky bez ohledu na svůj věk a zdravotní stav a tak přijměte tuto informaci o historii Senior klubu i jako trvale platnou pozvánku na naše akce.

Za tým Senior klubu (únor 2012)
Ing. Luděk Hodboď