Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

18.3.2019

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

17.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Parkování motocyklů

5. Vyjádření k dospozici s majetkem - pozemek p.č. 9149/11

6.Vyjádření k dispozici s majetkem -směna pozemků

7.Vyjádření k dispozici s majetkem - prodej pozemků p.č. 9104/1 a 9106 v k.ú. Židenice u domu Bzenecká 14,16

8.Obecně závazná vyhláška - zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

9.Rozbory hospodaření za rok 2018 ZŠ a MŠ m.č. Brno - Vinohrady, schválení zlepšeného výsledku hospodaření,
přidělení do fondů a účetní závěrka za rok 2018


10.Návrh rozpočtů ZŠ, MŠ a odpisové plány na rok 2019, střednědobé výhledy hospodaření

11.Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2018

12.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2019, plánované odpisy movitého majetku a střednědobý
výhled hospodaření


13.Plnění usnesení fiančního výboru - pronájem sálu Bzenecká 23

14.Návrh na prominutí dluhu a zastavení  exekuce

15.Zastavení ekekuce - Beta oil s.r.o. v likvidaci a prominutí dluhu

16.Plnění usnesení Zastupitelstva m.č. Brno - Vinohrady č.33/I/2018/8 - kontrola plateb poplatků za psy za rok 2018

17.Plnění usnesení I. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady č.32/I/2018/8

18.Plnění usnesení č.13/UST/2018/8 - odměna členům komisí a výborů

19.Zpráva o činnosti Rady

20.Rozprava

21.Závěr