Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

16 12.2019

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

17.00 hod.bod-10-(9).pdf

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Vyjádření k návrhu Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

5. Rozpočtové opatření č. 17

6. Plnění rozpočtu m.č. Brno-Vinohrady za I.-III. čtvrtletí r. 2019

7. Návrh rozpočtu Městské části Brno-Vinohrady na rok 2020

8. Vyjádření k dispozici s majetkem- prodej části pozemků u domu Velkopavlovická 12

9. Vyjádření k dispozici s majetkem - prodej části pozemků u domu Blatnická 16,18

10.  Vyjádření k dispozici s majetkem- prodej části pozemků u domu Pálavské náměstí 11

11. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině KVIC 

12. Změna OZV- Regulace veřejné reprodukce hudby v pohostinských zařízeních 

13. Zastavení exekuce proti K. a M.H., Husova 5

14. Prominutí dluhu L.a J. K., oba trvale bytem Husova 5

15. Změna plánu nákladů a výnosů Správy domů m.č. Brno-Vinohrady na rok 2019

16. Plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m.č. Brno- Vinohrady k 30.9.2019

17. Plán výnosů a nákladů městské části Brno-Vinohrady na rok 2020

18. Příprava pasportizace bytových domů 

19. Kontrola výkonu samostatné působnosti v m.č. Brno- Vinohrady 

20. Návrh na změnu Statutu sociálního fondu m.č. Brno-Vinohrady- příloha č. 1- Příspěvek na stravování 

21. Návrh na úpravvu Jednacího řádu Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady v souvislosti s přímými přenosy 

22. Návrh na stanovení termínu zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady pro rok 2020

23. Zpráva Kontrolního výboru o stavu m.č. Brno-Vinohrady 

24. Zpráva o činnosti Rady m.č. Brno-Vinohrady od IV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady , konaného dne 16.9.2019

25. Rozprava

26. Závěr