Materiály k jednání ZMČ Brno-Vinohrady

Datum:

12.března 2018

Místo:

Zasedací místnost ÚMČ Brno - Vinohrady, v přízemí, Velkopavlovická 25

 Čas:

18.00 hod.

PROGRAM

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Návrh na dispozici s majetkem - pozemek p.č.8774 u domu Bzenecká 4


5.Návrh na poskytnutí finančních darů pro členy komisí RMČ Brno  - Vinohrady a penězních plnění
členům výborů ZMČ Brno - Vinohrady, nečlenům Zastupitelstva MČ Brno- Vinohrady


6.Územní  studie "Vinohrady-Šedova"

6a.Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2017

7.Návrh rozpočtů ZŠ,MŠ a střednědový výhled hospodaření

8.Rozbory hospodaření za rok 2017 a MŠ m.č. Brno - Vinohrady, schválení zlepšeného výsledku hospodaření
výsledku hospodaření,přidělení do fondů a odpisové plány na rok 2018


9.Návrh rozpočtu příspěvkové organizace KVIC na rok 2018

10.Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC k 31.12.2017

11.Dohoda o narovnání

12.Prominutí nedobytné pohledávky m.č.Brno-Vinohrady za panem J.S.

13.Návrh na výměnu člena kontrolního výboru

14.Žádost o pojmenování lokality-Hapalův park

15.Návrh na schválení Dohody o splátkách, uznání dluhu a podmíněném prominutím zbytku dluhu
mezi společností TRAWEKO 96 s.r.o. a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Vinohrady


16.Zpráva o činnosti

17. Rozprava

18. Závěr