Mám děti a chci se rozvést / rozejít

Úprava poměrů k nezletilým dětem

(úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu)

O úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte rozhoduje opatrovnický senát u soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě své faktické bydliště a to buď na základě dohody rodičů, nebo na základě rozhodnutí soudu. V případě bydliště nezl. dítěte na území MČ Brno-Vinohrady je příslušným soudem Městský soud v Brně. Návrh se podává ve třech vyhotoveních k příslušnému soudu. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků.

Soud rozhodne o poměrech nezl. dětí pokud rodiče spolu nežijí a nepodílejí se na výchově a výživě dítěte. Rozhodne o tom, jak bude probíhat výchova dítěte a jak bude každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Poměry se upravují shodně k dítěti narozenému v manželství i mimo něj. 


Pokud jsou rodiče dítěte manželé a chtějí se rozvést, o rozvodu nelze soudně rozhodnout, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Rodiče nezl. dítěte se mohou dohodnout sami o úpravě výchovy a výživy dítěte a soud, pokud je předložená dohoda v zájmu nezl. dítěte, tuto dohodu schválí. Návrh podává zákonný zástupce dítěte. Ten má právo si zvolit svého právního zástupce. Soud jmenuje nezl. dítěti pro toto řízení opatrovníka (typicky OSPOD) a sdělí všem účastníkům termín jednání. Současně vyzve účastníky k doložení listin a písemností podstatných pro rozhodnutí ve věci. Pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí jako opatrovníka dítěte provádějí na žádost soudu před nařízeným jednáním šetření v domácnosti a pohovor s rodiči a s dítětem, následně podávají soudu zprávu o poměrech dítěte a celé rodiny.

Soud po provedeném řízení rozhodne rozsudkem o podaném návrhu, svoje rozhodnutí odůvodní a poučí účastníky o možnosti podání opravného prostředku.

Orgán sociálně právní ochrany dětí poskytuje rodičům a osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost. Sociální pracovníci se věnují rodičům i nezl. dětem zcela individuálně, dle povahy jednotlivého případu. Mají povinnost mlčenlivosti. Postupují v souladu s platnými zákonnými ustanoveními na úseku výkonu sociálně právní ochrany dětí. Zvláštní pozornost je věnována dětem samotným, zjišťování jejich názoru a mapování potřeb dítěte v souvislosti s podaným návrhem u soudu. Nejvyšším kritériem pro posouzení jednotlivých situací je pak zájem a blaho dítěte.

S osobními údaji o detech a rodičích, které jsou nebo mohou být podstatné pro řádný výkon sociálně-právní ochrany dětí se seznamují pracovníci OSPOD ze zákona a nepotřebují k tomuto jejich souhlas. Rodiče jsou povinni relevantní údaje na žádost OSPOD poskytnout a současně adekvátně spolupracovat.


Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem
Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezl. dítěti