Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST
ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 
1. Totožnost a kontaktní údaje správce
 
Statutární město Brno, městská část Brno-Vinohrady
IČ : 44992785
se sídlem Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
E-mail: info@vinohrady.brno.cz
Telefon: 511 189 001
 
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 
LAWYA advisors, s.r.o.,
Mgr. Ivana Šilhánková
Tel.: +420 777 994 782
 
3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní
 
Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
Čl. 6 odst. 1 písm. a) - zpracování na základě souhlasu; 
Čl. 6 odst. 1 písm. b) - zpracování pro účely plnění smlouvy;
Čl. 6 odst. 1 písm. c) - zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti;
Čl. 6 odst. 1 písm. e) - zpracování nezbytné pro výkon veřejné moci, kterým je obec pověřena.
 
Právním základem zpracování jsou právní předpisy upravující výkon samostatné a přenesené působnosti správce, a to zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud správce vystupuje v soukromoprávních vztazích, je právním základem zpracování zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy související.
 
Není vyloučeno zpracování osobních údajů na základě jiných právních předpisů upravujících výkon samostatné a přenesené působnosti správce. 
 
4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)
 
Správce může zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu, primárně však zpracovává osobní údaje z titulu výkonu veřejné moci a plnění právní povinnosti.
 
5. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
 
Osobní údaje mohou být předány Magistrátu města Brna. Osobní údaje mohou být předány rovněž smluvním zpracovatelům. Může se jednat o výkon auditní činnosti, správu IT technologií, účetní a daňové poradenství a podobně. Údaje se rovněž předávají provozovatelům poštovních služeb v rámci doručování zásilek. Údaje mohou být předány rovněž finančnímu úřadu nebo dalším orgánům veřejné moci.
 
Údaje mohou být předány v rámci ochrany práv a zájmů správce advokátům nebo soudním exekutorům.
 
Není vyloučeno předání dalším subjektům dle konkrétní činnosti správce.
 
6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
 
Osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze z titulu výkonu veřejné moci a plnění právních povinností.
 
7. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby
 
Doba uložení se řídí zvláštními právními předpisy upravujícími činnost správce v rámci konkrétního účelu zpracování.
 
8. Poučení o právech subjektů údajů
 
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.
Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.
Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
 
9. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů
 
Poskytnutí osobních údajů je zejména zákonným požadavkem, pokud správce vystupuje jako účastník občanskoprávního vztahu, je poskytnutí osobních údajů zpravidla smluvním požadavkem a je nezbytné pro uzavření smlouvy, respektive předsmluvní jednání. 
 
10. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní
 
Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 
DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ V OBECNÍCH BYTOVÝCH DOMECH V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-VINOHRADY
ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 (GDPR)
 
1. Totožnost a kontaktní údaje správce
Statutární město Brno, městská část Brno-Vinohrady, IČO: 44992785, se sídlem Velkopavlovická 25, 628 00 Brno, e-mail: info@vinohrady.brno.cz, tel: 511 189 001
Kontaktní osoba (provoz kamerového systému): Radka Bohanesová, e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz, telefon: 544 231 957
 
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
LAWYA advisors s.r.o., IČ: 066 66 761, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno, kontaktní osoba (ochrana osobních údajů): Mgr. Ivana Šilhánková, e-mail: poverenec@lawya.cz, tel.: 543 216 310.
 
3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracovaní včetně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)
Účelem instalace kamerových systémů je zajištění ochrany života a zdraví a bezpečnosti nájemců a třetích osob a ochrana majetku správce. Záznamy z kamerových systémů budou využity v souladu s účelem jejich instalace.
Účel zpracování osobních údajů správcem vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce na zvýšení bezpečnosti a ochrany nájemníků obecních bytových domů a třetích osob, případně také ochrana majetku správce v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů a upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní a úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Osobní údaje správce nepředává žádným zpracovatelům. Údaje mohou být předány příjemcům v rámci ochrany práv a zájmů správce nebo splnění právní povinnosti správce, tj. např. Policii ČR, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci, příp. poskytovatelům právních služeb při vymáhání práv správce. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.
Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 
6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby
Doba uložení se řídí zvláštními právními předpisy upravujícími činnost správce v rámci konkrétního účelu zpracování. Doba uchování kamerových záznamů je v běžné situaci nanejvýš 14 dní, v případě postoupení kamerového záznamu orgánům činným v trestním řízení nebo dalším subjektům podle bodu 4. výše se doba uložení řídí dle konkrétního případu.
 
7. Poučení o právech subjektů údajů
Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.
Máte právo na opravu a výmaz osobních údajů.
Máte právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.
Máte rovněž právo na přenositelnost údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Další informace jsou k dispozici také na webových stránkách  https://www.vinohrady.brno.cz/.


Nejčastější dotazy ke kamerovým systémům v bytových domech městské části Brno-Vinohrady
Valtická č. 15, 17, Mikulovská č. 4, 6, 8, 9, Bzenecká č. 13, 15, 17, 19, 21, Vlčnovská č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Prušánecká č. 11, 13, 15, 17, Pálavské nám. č. 1, 2, 6, 7, 8, 9, Mutěnická č. 15, 17, 19, 21
.
 1. Jsou kamery v provozu bez vědomí nájemců?
  1. Kamery zatím v provozu nejsou a budou spuštěny až ve chvíli, kdy budou prostory označeny a přímo v jednotlivých vchodech bude k dispozici podrobnější informace o provozu kamerových systémů. Předpoklad spuštění je 8. listopad 2021.
 2. Musí udělit nájemci bytů souhlas s provozováním kamer v bytovém domě?
  1. Ne, protože v případě provozování kamer v bytovém domě je založeno na právním titulu (tj. na základě) oprávněného zájmu správce, tj. městské části Brno-Vinohrady. Tím je zabezpečení a ochrana zdraví občanů a zajištění bezpečnosti, také však ochrana majetku.
 3. Nezasahují kamery příliš do soukromí?
  1. Ne. Kamerový systém tak opravdu zabírá pouze ten prostor, který musí být s ohledem na jeho účel snímán – jedná se především o sklepní prostory a vstupní chodby a společné prostory bytových domů.
 4. Snímají kamery naše byty?
  1. Ne, kamerový systém je totiž nastaven v souladu se zásadou minimalizace tak, aby nesnímal nadbytečné prostory. Nedochází tak ke snímání bytů, a to ani společných chodeb, na kterých se nachází vchodové dveře do bytů. Pokud se dveře bytu nacházejí ve vstupních prostorách, je část záběru kamery upravena tak, aby dveře snímány nebyly.
 5. Proč jsou snímány některé společné prostory?
  1. Právě v těchto místech dochází ke krádežím či vandalství. Kamera u vchodových dveří může pomoci zachytit příchod a odchod případných zlodějů či útočníků, kteří by v bytovém domě páchali kriminální činnost nebo osob, které by poškozovaly majetek.
 6. Jak poznám, kdy jsem kamerami snímán?
  1. Každý prostor, který je snímán, je označen informační cedulkou, která na toto snímání upozorňuje. Cedulky jsou umístěny tak, aby byly vždy s předstihem dobře viditelné z prostoru, ve kterém ke snímání ještě nedochází.
 7. Kdo zpracovává data z kamerového systému?
  1. Tato data zpracovává správce, kterým je městská část Brno-Vinohrady, resp. omezený počet jejích zaměstnanců. Každé nahlédnutí do pořízeného záznamu je kontrolováno a musí být odůvodněno (např. nahlášené poškození majetku). Záznamy z kamerového systému jsou chráněny před neoprávněným přístupem cizích osob. Bližší podrobnosti upravuje Provozní řád, který byl schválen dne 25.10.2021 na zasedání Rady městské části Brno-Vinohrady.
 8. Komu se kamerové záznamy předávají?
  1. Záznamy z kamer mohou být předány například Policii ČR nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud na nich bude např. zachycena kriminální činnost.
 9. Jak jsou data z kamerového systému zpracovávány a jak dlouho jsou ukládány?
  1. V běžné situaci jsou záznamy z kamerového systému uchovávány nanejvýš 14 dní. Může se však stát, že pokud budou muset být poskytnuty Policii či orgánům činným v trestním řízení, doba uložení záznamů se prodlouží v závislosti na vyšetřování konkrétního případu.
 10. Na koho se můžu obrátit s dalšími dotazy?
  1. Bližší informace o kamerovém systému naleznete na webových stránkách městské části https://www.vinohrady.brno.cz/. Kontaktní osoba pro provoz kamerového systému je Radka Bohanesová, e-mail: bohanesova@vinohrady.brno.cz, telefon: 544 231 957.
 
Pokud máte další dotazy či připomínky k ochraně Vašich osobních údajů (resp. soukromí) ve vztahu ke kamerovému systému, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů: LAWYA advisors, s.r.o., Mgr. Ivana Šilhánková, e-mail: poverenec@lawya.cz, tel.: 543 216 310.