Poplatek za psa pro rok 2022


O Z N Á M E N Í  K  P O P L A T K Ů M  Z E  P S Ů
 
Úřad městské části Brno-Vinohrady oznamuje, že na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021 o místních poplatcích je pro rok 2022 stanovena, podle návrhu Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady, pro městskou část Brno-Vinohrady nová výše základní sazby poplatku ze psa, která činí 800,- Kč za rok za prvního psa (dosud 1 500,- Kč) a 1 200,- Kč za rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (dosud 2 250,- Kč), drženého v bytovém domě.
 
Ostatní sazby, osvobození a úlevy zůstávají nezměněny:
 
- osvobozeni od poplatku jsou tedy např. držitelé psů, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Po dobu jednoho roku je od poplatku osvobozen držitel psa, převzatého z útulku
 
- snížená sazba 200,- Kč za rok za prvního psa a 300,- Kč za rok za druhého a každého dalšího psa se vztahuje na držitele psů starších 65 let
 
- držitelům psů mladším 65 let, jejichž jediným zdrojem příjmů je důchod, je poskytnuta úleva na poplatku, která spočívá ve stanovení poplatku za prvního psa ve snížené sazbě, tedy 200,- Kč za rok
 
 
ÚMČ Brno-Vinohrady dále oznamuje, že údaje pro platbu poplatku ze psa, tedy č. účtu a stanovený variabilní symbol zůstávají nezměněny a žádá poplatníky o úhradu poplatku v termínu do 31. 3. 2022 ve výše uvedených částkách.
 
                                                          
                                                                                               ÚMČ Brno-Vinohrady
                                                                                            Odbor finanční a výstavby


SC45821121513150.pdf