Nájem bytu

1. Identifikační číslo
 
2. Kód

0101  
 
3. Pojmenování (název) životní situace
Nájem obecního bytu
    
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Městská část vede seznam žadatelů o byt. Do seznamu zapíše žadatele, který splňuje tyto předpoklady:

 •  je zletilý, 
 • žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat, anebo není nájemcem bytu na dobu neurčitou,
 • je nájemcem bytu, který je vzhledem k finanční a sociální situaci, nebo k věku nebo zdravotnímu stavu žadatele nebo člena jeho domácnosti nevyhovující, a je-li nájemcem takového bytu v majetku města Brna, nabídne městské části, u níž o byt žádá a která je pronajímatelem žadatelem užívaného bytu nebo jíž náleží k bytu dispoziční právo, jeho uvolnění 
 • je nájemcem sociálního bytu a nabídne s doporučením OSP MMB jeho uvolnění,  
 • je-li jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt  v souladu   správními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky, 
 • je v rozvodovém řízení, i když dosud nedošlo k vypořádání společného jmění  k bytovému či rodinnému  domu nebo bytu a řešení doporučí Odbor sociální péče MMB nebo ÚMČ. Podmínka dle písm. b) musí být splněna před uzavřením nájemní smlouvy
 • neužívá  protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení,
 • v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu, včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
 • nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil
 • dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Výběr žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady provádí městská část Brno-Vinohrady podle kritérií, která jsou schválená Zastupitelstvem městské části Brno-Vinohrady

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
Žádost se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Vinohrady 

7. Na které instituci životní situaci řešit
Žadatel, který má zájem žádat o nájem bytu v městské části Brno-Vinohrady, žádost si podá u této městské části.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady.

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář žádosti o byt městské části Brno-Vinohrady. 

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádost o pronájem bytu je k dispozici na odboru bytovém a všeobecném ÚMČ Brno-Vinohrady nebo ke stažení zde UMC-Vinohrady-Zadost-o-byt_nova.doc.

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podání žádosti není zpoplatněno.

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Městská část oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Postupuje se podle Pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkách zajišťování bytové náhrady. 

14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Důvod k vyřazení žadatele je skutečnost, že žadatel uvede nepravdivé údaje, nebo neoznámí-li do 30-ti dnů změnu skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt. 

15. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Postoupení nájemní smlouvy (nahrazuje výměnu bytu): Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů.
 • Společný nájem: Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může městská část uzavřít pouze za podmínky, že další osobou přistupující k nájmu bytu jsou jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, vnuk či vnučka, partner, jsou –li zletilí a žijí-li s nájemcem alespoň jeden rok ve společné domácnosti a nevlastní-li bytový či rodinný dům, byt nebo nejsou-li nájemci bytu na dobu neurčitou.

16. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor bytový a všeobecný ÚMČ Brno-Vinohrady.

17. Kontaktní osoba
Ing. Eva Králíčková, Nataša Hornová

18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
      26.11.2018

19. Popis byl naposled aktualizován
      26.11.2018
20. Datum konce platnosti popisu
      Bez omezení