Sociálně právní ochrana dětí

Agenda

Sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

  • vykonává sociálně-právní ochranu dětí dle zk.č. 359/1999 Sb. s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči,
  • provádí funkci opatrovníka nezletilých dětí, a to na základě ustanovení soudem, a to v případech, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem, a také ke střetu zájmu dětí týchž rodičů,
  • vystupuje u soudních jednání i v trestních řízeních,
  • v odůvodněných případech vykonává správu jmění dítěte,
  • provádí výchovnou a poradenskou činnost a pomoc občanům, zejména dětem, kteří žijí v mimořádně obtížných poměrech,
  • provádí poradenskou činnost rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich obtížných a sociálních problémů,
  • předkládá návrhy na nařízení ústavní výchovy,
  • aktivně působí na zlepšení výchovných podmínek v rodinách a sleduje další vývoj dětí v průběhu i po skončení ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy,
  • sleduje péči o děti, které jsou v péči jiných osob, než rodičů,
  • poskytuje pomoc dětem v naléhavých případech, podává soudu podnět na nařízení předběžného opatření k okamžitému umístění dítěte do výchovy nahrazující výchovu rodičů,
  • účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí,
  • provádí činnosti související s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření,
  • rozhoduje v I. stupni o výchovných opatřeních,
  • podává podnět k zahájení řízení o výchovném opatření, sleduje průběh nařízeného výchovného opatření, popř. podává návrh na jeho zrušení,
  • předkládá orgánu příslušnému k rozhodování o dávkách státní sociální podpory, aby v odůvodněných případech zastavil výplatu dávky oprávněnému příjemci.

Právní předpisy

  • Zákon č. 359/1999 Sb. - o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 100/1988 Sb. - o soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 114/1988 Sb. - o působnosti orgánů ČSR v soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
  • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
  • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
  • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Příspěvek na výživu nezletilých dětí:

Dle Zákona č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi je příspěvek na výživu dítěte od 1.1.2007 zrušen. Životní situace příjemců příspěvku na výživu dítěte je řešena nově zavedeným příspěvkem na živobytí, který poskytuje Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19.

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni:

kontakty:

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro matky s dětmi Brno 635, Heyrovského 610/11
tel: 546 210 763
e-mail: dmd.heyrovskeho@centrum.cz

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro matky s dětmi Brno 621 00, Terezy Novákové 1947/62a
tel: 541 227 896 – nepřetržitá služba
tel: 549 273 559 – vedoucí kanceláře
e-mail: dmd_tn@volny.cz
pozn. Zařízení určeno pro matky s dětmi ve věku 0-5 let.

DCHB – OCHB,
Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Brno 612 00, Staňkova 47
tel. 541 240 087
e-mail: soc-dsm.brno@caritas.cz

Magistrát města Brna,
Ubytovna pro přechodný pobyt, Brno 603 00, Koniklecová 5
tel: 547 210 786 ( ubytovna )
vyřizuje: Magistrát města Brna, Koliště 19, Brno
tel: 542 173 794
e-mail: hegrova.petra@brno.cz

obecné postupy při vyřizování žádosti o umístění do domova pro matky s dětmi:

Žádosti o umístění do Domova pro matky s dětmi je třeba vyzvednout a podat k zaevidování u sociálních pracovnic jednotlivých příslušných azylových zařízení. O výběru a přijetí žadatelky rozhodují na základě zjištěných informací příslušné komise azylových zařízení.

Důležité pokyny pro oběti domácího násilí (DN) v Brně:

Policie České republiky – přijímání oznámení, prověřování a řešení případů DN, tísňová linka tel: 158, sk. DN, Brno, Běhounská 1, tel: 974 624 001-4

DONA – telefonická linka pomoci obětem (DN) - tel: 251 511 313

SPONDEA – krizové centrum azylové bydlení pro oběti DN - tel: 541 235 511, mobil: 608 118 088, adresa: Brno- Černá Pole, Sýpka 25

Bílý kruh bezpečí – psychologická a právní poradenství, pomoc obětem trestných činů – tel: 257 317 110 (nonstop - centrála), tel: 541 218 122, adresa: Brno, Slovinská 41 ( út. 17.30 – 19.30 ).

Magdalenium – krizový pobyt, právní psychologické a sociální poradenství – tel: 776 718 459 ( nonstop)

Poradna pro ženy v tísni – psychologické a právní poradenství tel: 545 245 996 (po-pá 9- 17 hod), SOS linka tel: 737 834 345 (7-22 hod)


Životní situace popsány také na MPSV www.mpsv.cz a na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.