Sociálně právní ochrana dětí

Agenda

Sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

 • vykonává sociálně-právní ochranu dětí dle zk.č. 359/1999 Sb. s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči,
 • provádí funkci opatrovníka nezletilých dětí, a to na základě ustanovení soudem, a to v případech, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem, a také ke střetu zájmu dětí týchž rodičů,
 • vystupuje u soudních jednání i v trestních řízeních,
 • v odůvodněných případech vykonává správu jmění dítěte,
 • provádí výchovnou a poradenskou činnost a pomoc občanům, zejména dětem, kteří žijí v mimořádně obtížných poměrech,
 • provádí poradenskou činnost rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich obtížných a sociálních problémů,
 • předkládá návrhy na nařízení ústavní výchovy,
 • aktivně působí na zlepšení výchovných podmínek v rodinách a sleduje další vývoj dětí v průběhu i po skončení ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy,
 • sleduje péči o děti, které jsou v péči jiných osob, než rodičů,
 • poskytuje pomoc dětem v naléhavých případech, podává soudu podnět na nařízení předběžného opatření k okamžitému umístění dítěte do výchovy nahrazující výchovu rodičů,
 • účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí,
 • provádí činnosti související s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření,
 • rozhoduje v I. stupni o výchovných opatřeních,
 • podává podnět k zahájení řízení o výchovném opatření, sleduje průběh nařízeného výchovného opatření, popř. podává návrh na jeho zrušení,
 • předkládá orgánu příslušnému k rozhodování o dávkách státní sociální podpory, aby v odůvodněných případech zastavil výplatu dávky oprávněnému příjemci.

Právní předpisy

 • Zákon č. 359/1999 Sb. - o sociálně- právní ochraně dětí
 • zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni:

kontakty:

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro matky s dětmi Brno 635, Heyrovského 610/11
tel: 546 210 763
e-mail: dmd.heyrovskeho@centrum.cz

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro matky s dětmi Brno 621 00, Terezy Novákové 1947/62a
tel: 541 227 896 – nepřetržitá služba
tel: 549 273 559 – vedoucí kanceláře
e-mail: dmd_tn@volny.cz
pozn. Zařízení určeno pro matky s dětmi ve věku 0-5 let.

DCHB – OCHB,
Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Brno 612 00, Staňkova 47
tel. 541 240 087
e-mail: soc-dsm.brno@caritas.cz

Magistrát města Brna,
Ubytovna pro přechodný pobyt, Brno 603 00, Koniklecová 5
tel: 547 210 786 ( ubytovna )
vyřizuje: Magistrát města Brna, Koliště 19, Brno
tel: 542 173 794
e-mail: hegrova.petra@brno.cz

obecné postupy při vyřizování žádosti o umístění do domova pro matky s dětmi:

Žádosti o umístění do Domova pro matky s dětmi je třeba vyzvednout a podat k zaevidování u sociálních pracovnic jednotlivých příslušných azylových zařízení. O výběru a přijetí žadatelky rozhodují na základě zjištěných informací příslušné komise azylových zařízení.

Důležité pokyny pro oběti domácího násilí (DN) v Brně:

Policie České republiky – přijímání oznámení, prověřování a řešení případů DN, tísňová linka tel: 158, sk. DN, Brno, Běhounská 1, tel: 974 624 001-4

DONA – telefonická linka pomoci obětem (DN) - tel: 251 511 313

SPONDEA – krizové centrum azylové bydlení pro oběti DN - tel: 541 235 511, mobil: 608 118 088, adresa: Brno- Černá Pole, Sýpka 25

Bílý kruh bezpečí – psychologická a právní poradenství, pomoc obětem trestných činů – tel: 257 317 110 (nonstop - centrála), tel: 541 218 122, adresa: Brno, Slovinská 41 ( út. 17.30 – 19.30 ).

Magdalenium – krizový pobyt, právní psychologické a sociální poradenství – tel: 776 718 459 ( nonstop)

Poradna pro ženy v tísni – psychologické a právní poradenství tel: 545 245 996 (po-pá 9- 17 hod), SOS linka tel: 737 834 345 (7-22 hod)


Životní situace popsány také na MPSV www.mpsv.cz a na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz.